Generalforsamling i Club 101 Torsdag 26. august 2004

 

 

Til stede: DEN 2, 45, 50, 125, 134, 284,  335, 345 358, - 11 (senere), 317 (senere) – i alt 11 både. Kisser havde modtaget  5 fuldmagter. Antal aktive medlemmer af 101-klubben: 43

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Christian Lerche som blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed i henhold til vedtægterne samt at fremmødet ikke var stort nok til endeligt at vedtage ændringer af klassereglerne. Det var derfor nødvendigt med en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 

  1. Formandens beretning

 

I april fik vi den triste melding om  Jørgen Juul Rasmussens pludselige død. Jørgen var en glad og gavmild mand med humor og visioner. Han var omsorgsfuld om vennerne og stærkt knyttet til sin familie. Vi, 101-sejlere, kan især takke Jørgen for hans gode indflydelse og arbejde med Aphrodite 101, - den  var aldrig blevet en succes uden Jørgen, - det var hans ”baby”.

Jørgen blev 60 år.  Æret være hans minde ! 

 

DM i Hornbæk – det var et fantastisk godt stævne med gode sejladser, god stemning og god mad. –og vinderrne blev DEN-45 med Casper Bonnevie, Niels Dam, Teis Svejstrup og Lars Gottfredsen – tillykke .

 

Øresundsmesterskabet havde lidt flere deltagere i år og pokalen blev vundet af  Morten Nicolaj 134, Stadig er det nu underligt at der sejler 14-16  hver tirsdag, men en lø. kun 5-7.

 

På sidste GF blev ”Fornyelsesrapporten” fremlagt og alle skulle gå hjem og tænke. Bestyrelsen bad om tilkendegivelser, gerne pr mail inden 1.Jan. Det skete der ikke rigtig noget ved,.

D. 28/2 inviterede bestyrelsen 101-ejerne til en snak om priotering af forslagene i ”Fornyelsesrapporten” (se ref. i 101-NYT 1/2004), men  jeg kan da lige nævne  at snakken om Genakker vist for en stund er manet i jorden takket være de nye DH mål hvor 101-eren står bedre overfor de både vi bli’r sat  i løb med ved DH sejlads.. Det var Karsten DEN 52 der lavede beregningerne. Tak til Karsten fra Egå.. .redigering af klassereglerne er til ISAF standard er i gang.  Godt nyt til de 101-ere der sejler DH fordi der ikke er andre 101-ere: de behøver ikke skifte til Målebrev frem for klassebevis for at sejle med genua f.eks. de kan aftale det med deres sejlklub.

Gasteklub blev  også ivrigt diskuteret og man var enige om at gastepleje var vigtig så det er attraktivt at være gast på en 101-ter. Der var forslag  om singlehandsejlads og matchrace med 3 både,

 


 

Vinterarrangementet der blev holdt i Sletten var igen en rigtig go’ aften med dejlig middag og Christen Monberg fortalte spændende om sejlads i Stillehavet med familien i Nordkaperen. Under middagen var der lotteri med gavmilde gavekort fra Rungsted  Bådværft.

Nu vi er ved gaver: Klubben fik 10.000 kr af Jens Thiele – det var en  storslået gestus!  Tak Jens

I de 5 stævner bestyrelsen har udvalgt til årets Øresundpokalen deltog  4 (6) i Trim Cup , Henri Lloyd 4 (6)  og Lynette cup  5(7).  Ikke overvældende må man sige. Lad os håbe at Thiele Cup og Jameson bli’r bedre besøgt.

Frokostturen gik i vasken, men måske mødes vi i September hvor der ingen stævner er planlagt.

2 var tilmeldt Fyn Rundt/Cup, men startede ikke p.gr.a. vejret. Ved Sjælland Rundt glimrede 101-terne ved deres fraværelse.

 

Den manglende deltagelse i stævnerne og det svære med at skaffe gaster gav anledning til et lille spørgeskema fra Jan Eggers (95) og følgende debat pr mail, og et møde på bro 7.. (10 skippere). Der blev talt om at  tage Juniorer med ud for at skærpe interessen, bytte gaster, gastebørs på nettet, færre stævner (vi sejler højst 1 om måneden) Lars G (400) var villig til at være headmand. med gastefremstødet.

Endvidere kom det frem at skal vi sejle pænere og mere korrekt (fair) og ikke udnytte at ingen rigtig gider protestere.

Og hver båd skulle tale med 2 andre både ang. Deltagelse i DM.  HM  HM

Det er nok noget med at interessen for stævner er lille, for folk finder som regel ud af det de gerne vil.

 

101-NYT er udkommet 2 gange som vanligt og vi har brugt mails mere end tidligere. Vi mangler stadig nogle E-adresser, og så skal der laves breve (22 stk) som postmand Per får overdraget.

Jeg synes at der er en god kommunikation mellem bestyrelse og 101-sejlere. – også fra udlandet .Jeg håber at I også synes at I bli’r godt orienteret om dette og hint.

Vi vil gerne ha’ hjemmesiden database-baseret og den opgave er tilfaldet  Morten Nicolaj. I  adresselisten der sendes ud til alle er adresserne slettet til fordel for E-.mail-adr.  Vi vil gerne skifte hjemmetelefonnr. ud med mobiltelf.nr. 

 

Bestyrelsen har holdt  5 møder hvor der er blevet diskuteret, besluttet  og planlagt om bl.a. gaster, Kapsejladsdeltagelse, kapsejladsstævne med  socialt arrangement som baglandet kan køre i bil til, kommunikation, PR osv. – alle de ting der skal ta’s hånd om for at vi kan få en go’ fremtid.  Der er blevet givet 2 dispensationer : DEN-9 fik lov til at sætte tovværk i øverste del af hækstaget og 317 fik lov til at sejle med selftailer på fokkespillene. Begge dispensationer blev godkendt af DS.

 

Vi havde besøg af Guido, formand for 101-terne på Bodensee. Han ville gerne reklame for deres 8. World Cup og 20 års jubilæum for 101-eren på Bodensee og Guido gav en go middag. Resultatet er godt – Jørgen Iver sejler med Leo Letvind og Jon, og jeg sejler med Rolf og Bo Ebsen.

 

Der er blevet solgt (desværre også til udlandet) og købt 101-ere i årets løb og prisen holdes stadig pæn. (I alt er produceret 474 Aphrodite 101)

 

På trods ihærdig indsats fra Lynetten , 101-bestyrelsen og flere 101-sejlere lykkedes det ikke at samle 15 både til dette års DS-DM. Den gode ide med at sløjfe torsdag og bruge lidt af søndagen så vi som en strålende mulighed. Efter  mundtlig accept fra alle mailede og postede vi det glade budskab ud til alle 101-ejere – det  kunne jo være at flere ville med, Da Lynetten bad om skriftlig accept sprang 2 både fra og så var vi lige vidt. Stævnet bliver så et udvidet weekend-stævne og vi skal nok få nogle gode sejladser og sjov  og hygge. Jeg håber at alle bakker op om arrangementet lørdag aften.

 

Et DM skal ikke være som en almindelig aftenmatch , et DM er noget særligt og det idrætslige skal være i top. Vi vil dog arbejde med at få tilladt at skifte 1 enkelt mand ud hvis man har fortalt det mindst 1 uge før stævnet.

Vi kan desværre ikke få mange sejladser og fest på så kort tid.  Næste års DS- DM afvikles Fred. Lør .Søndag i Sletten. Sidste week-end i August.

 

Jeg har været i 101-bestyrelsen i 15 år og formand i de 13 tror jeg – det er tid til at takke af.  Det har været sjovt, interessant, lidt anstrengende indimellem, men først fremmest til glæde – takket være at alle 101-sejlerne har været positive og udvist respekt for bestyrelsen og arbejdet. .

Tak til alle Jer der løste Jer de opgaver I fik stukket ud eller selv påtog Jer. Tak til min bestyrelse: Søren, Steen, Kasper og Hans Henrik for gode møder, ideer, interesse., samarbejde og opbakning. 

 

Beretningen blev godkendt med applaus

 

  1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 

Kasper Bonnevie forklarede regnskabet og fremlagde budget for næste år.

Regnskabet blev godkendt

 

  1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

 

Bestyrelsen foreslår fortsat 450 kr i kontingent

Lars (DEN 358) synes aktiverne er for høje – kontingent bør nedsættes eller aktiviteterne bør sættes op. Flere mente dog at vi bør mane til forsigtighed – vi kommer tæt på årsomsætningen ved et par år med underskud

Egenkapitalen er opsparet gennem længere tid og bør ikke formidles på kort sigt

Vi kan tabe penge f. Eks, på et stævne – så er vores formue er ikke for stor

Der blev vedtaget uændret kontingent – kr 450 pr. År

 

5. Behandling af indkomne forslag

 

Forslag fra Niels Peter Munk, DEN 9.

 

1. Ændring af § 3.4, med konsekvensrettelse af §3.4.b og § 3.4e: Materialevalg af bagstag og hækstag er frit, dog skal brudstyrker for hækstag være min. 756 KP og brudstyrke for bagstag være min.1340 KP.. 

Tilføjelse: Antal Kg i parentes

Vedtaget

 

2. Ændring af § 3.5:  Uændret formulering - ...fald skal løbe indvendig i mast indtil max 3000 mm over mastefod.

 I stemte imod                                                                         Vedtaget

 

 

3. Tilføjelse til § 3.3: Materialevalg for spilerstagen er frit..

 

2 stemte i mod                                                                             Vedtaget

 

 

4. Ændring af § 5: Vægtangivelse for anker ændres til et anker der type- og funktionsmæssigt er i stand til at tjene sit  formål

Nedstemt                                               

 

 

5.  Ændring af § 5: Dimension for ankerline min. 10 mm.

                                                                                                Nedstemt

 

6. Generalforsamlingen bedes tage stilling til anvendelse af alternativ motorinstallation. Her tænkes på montering af el-motor, hvor supplerende vægt til min. 100 kg ikke er placeret i henhold til klassereglerne.

 

Forslaget blev ikke bragt til afstemning men tages under Eventuelt

 

Forslag fra Jørgen Stock Melchior DEN  317

 

Tilføjelse til  Klassereglerne § 2.2

 

2.2 Dækslayout

Dækslayout skal være i overensstemmelse med arrangement tegning nr 1.2,

dog må alternative klamper og beslag anvendes, såfremt de har omtrentlig samme dimensioner.

                                                                       

Spil må have 2 hastigheder og max. 70 mm i diameter. Det er tilladt på de to spil til fokkeskødet at bruge spil med selftailer.

 

                        Vedtaget

 

Forslag fra Nicolaj Morten Møller- Andersen, DEN  134

 

1. Tilføjelse til § 6

 

Det tillades at hynderne i de 2 agterste stikkøjer deles over i to.

 

                                                                                                Vedtaget

 

2.      Ændring af § 5.1 Sikkerhedsudstyr:

 

Efter en del debat bl.a. at dimensioner er ligegyldige da det er vidt forskellige egenskaber, lidt vægt fra eller til betyder ikke noget i forhold til bådens samlede vægt, at vægt og line-længde er afgørende og at  vægten bør sættes lavt a,h.t. nye materialer.

 

Ankeret skal fra producentens side være dokumenteret egnet til en båd på 10m længde eller 3000 kg vægt. Linen skal fra producentens side have en angivet brudstyrke på min. 2000 kg. Linens totale længde skal være mindst 30 m, heraf skal de 5 m være kæde eller blyline,

Samlet vægt af anker og  line  skal være mindst 10 kg..

 

                                                                        Vedtaget

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

 

På valg er: Kisser Schnakenburg der ikke ønsker genvalg,

Hans Henrik Jacobsen. Der er villig til genvalg

 

Som nyt bestyrelsesmedlem forslår bestyrelsen Nicolaj Møller-Andersen

 

Som suppleant foreslår bestyrelsen Lars Gottfredsen.  Alle 3 blev valgt med applaus.

 


5.  Valg af revisor og suppleant

 

Jan Eggers DEN-95 fortsætter gerne og blev valgt

Henrik Stahl DEN 245 blev ligeledes genvalgt

 

  1. Eventuelt

 

Dette punkt blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamling

 

Således oplevet!

 

Steen Hviid                                        Christian Lerche

Referent                                              Dirigent

 

 

 

 


Ekstraordinær Generalforsamling

i Club 101 Torsdag d. 26.08.2004 kl 1900

 

Ved den ordinære generalforsamling tidligere samme dag var der flertal for en række ændringer af klassereglerne, men da deltagerantallet ikke var stort nok, var det nødvendigt med en ektraordinær generalforsamling for at få forslagene endeligt vedtaget.

 

Til stede: DEN 2, 11, 45, 50, 125, 134,  284,  317, 335, 345,  358  – i alt 11 både/medlemmer

 

Dirigent:  Christian Lerche, som konstaterede, at indkaldelse var sket i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Dagsorden:

 

1.    Ændring af visse Klassebestemmelser

 

Forslag fra Niels Peter Munk:

Forslag nr 1: Vedtages med kilogram i parentes (det samme tal som KP)

Forslag nr 2: Vedtaget  – selv om Louis var imod

Forslag nr 3:  Det står ikke noget p.t. i klassereglerne om materialevalg så der var tvivl om det overhovedet var nødvendigt med dette forslag. Forslaget blev vedtaget enstemmigt – så er det i hvert fald præciseret at valget af materialer er frit

 

Nicolaj Møller-Andersen’s forslag:

Forslag Hynder: Blev vedtages enstemmigt

Forslag Anker: Vedtages med følgende ændringer: sidste afsnit: ’lod udgår....’ og der tilføjes min. vægt 10 kg

 

Jørgen Melchior’s forslag:

Selftailer: Forslaget vedtaget enstemmigt

 

2.    Eventuelt

 

Niels Peter Munk’s forslag ’alternativ motorinstallation’ blev drøftet

Generalforsamlingen manglede dog  motivering fra forslagsstilleren

Der var meninger fremme om at den nuværende formulering egentlig tillader andre motorer så som el-motor men det er dog ikke praktisk muligt at anbringe batterierne korrekt så det bør præciseres meget mere hvad der er tilladt/muligt

Vi bør gøre dette emne til en meget bredere debat førend vi overhovedet forholder os til dette meget vanskelige emne

 

Generalforsamlingen opfordrede derfor bestyrelsen til at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at belyse emnet i detaljer – Torben Petersen DEN 50 (vor måler) og Niels Dam (DEN 45) blev peget på som mulige deltagere i en sådan gruppe

 

Der var ønsker om at bruge internet og hjemmeside noget mere

 

DM blev ligeledes drøftet – specielt set i lyset af det netop forestående DM som jo slet ikke bliver et DM på grund af for få deltagere.

 

Der var bl. a. forslag om at lade DM foregå i Rungsted over 2 weekender – men 1 week-end er faktisk nok, idet man blot skal kapsejle sammenlagt i min. 6 timer for at stævnet tæller.

Bestyrelsen blev opfordret til nytænkning på dette område

 

 

Til sidst takkede Kisser dirigenten for i god ro og orden at have styret gennem generalforsamlingen – både den ordinære og den ekstraordinære.

 

Således oplevet

 

 

Steen Hviid                                        Christian Lerche

Referent                                              dirigent

 

 

 

Christian Lerche har godkendt referaterne d. 15. sept. 2004