Online users: 3 (Map)
~~~ Club IOI Denmark ~~~
webmail
Nyheder
Kalender
Opslagstavle
Nyhedsbrev
Shop 101
Rigtrim
Klasseregler
Baner
 
Club 101
Medlemskab
Kontingent 
New Blood
Bådliste
Aphrodite
Merchandise
Bibliotek
 
Championship
ØresundsCup
 
Links
 
Teknik

Klasseregler

(Bemærk: Denne tekst er en afskrift af de officielle klasseregler. Unøjagtigheder kan forekomme. Denne tekst bør derfor kun betragtes som vejledende.)

1 Almindelige bestemmelser

1.1 Formål

Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre skrogets, dækkets, kølens og rorets facon og vægt. Mastens, bommens og rigningens dimensioner, samt sejlplanets areal og form, for at alle både bliver så ens som muligt hvad angår de faktorer, der har betydning for bådens hurtighed. Det for klassen gældende måleskema skal ligge til grund for en båds godkendelse som klassebåd.

Med mindre bestemmelserne udtrykkeligt beskriver, at noget er tilladt, skal det betragtes som værende ikke tilladt.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tegninger og klasseregler, er klassereglerne gældende.

1.2 Administration

Den administrative myndighed er Club 101 Denmark med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion (DS).

1.3 Produktion

Alle både skal fremstilles i overensstemmelse med konstruktør Jan Kjærulffs tegninger. Bådene skal fremstilles af glasfiberarmeret polyester i identiske forme. Dette skal skriftligt bekræftes af producenten, ved udstedelse af en generel producenterklæring.

Producenter skal godkendes af ophavsrettighedsindehaveren og Club 101 Denmark.

1.4 Ændringer

Ændringer af klassereglerne kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling og godkendelse af Dansk Sejlunion.

2. Skrog, dæk, ror, køl, aptering og motor

2.1 Skrog og dæk

Skrog og dæk skal udføres i overensstemmelse med de officielle tegninger og bestemmelser, dog er ankerbrønd i stævn valgfri.

Vægten af skrog skal minimum være 390kg.
Vægten af dæk skal minimum være 180kg.
Skroget skal udstyres i henhold til godkendt apteringstegning nr. 2.1 og 2.2.
Alternativt rygarrangement med hylde i kahyt tillades.
Ny forluge-karm, støbt sammen med dæk, tillades.
Nedgangstrin til kahyt er tiladt.

Ændringer er ikke tilladt.

2.2 Dækslayout

Dækslayout skal være i overensstemmmelse med arrangement tegning nr 1.2, dog må alternative klamper og beslag anvendes, såfremt de har omtrentlig samme dimensioner.

Spil må have 2 hastigheder og max. have diameter 70mm.
Det er tilladt på de to spil til fokkeskødet at benytte selftailer.
Alternativ befæstelsesmetode af forstag under dæk tillades.

2.3 Ror

Ror skal fremstilles af glasfiberarmeret polyester i overensstemmelse med rortegninger nr. 4.1 og 4.2 af 1985.

Rotationscenteret for roret skal være ifølge linietegning nr.1.1.

2.4 Køl

Kølen skal være af bly og må kun støbes efter den officielle støbeskabelon.
Kølens vægt skal være 1600kr +/- 20kg inklusive overfladebehandling.
Kølens vægt skal stemples på kølen.
Kølen skal fastgøres til skrog i henhold til køltegning nr. 1.1.
Kølens tykkelse målt 5mm fra bagkanten skal være mindst 6mm.

2.5 Aptering

Aptering skal være i henhold til apteringstegning nr. 2.1 og 2.2. Alternativt komfur er tilladt, forudsat at placering er den samme og vægten er min. 6kg.
Alternativt toilet er tilladt, forudsat placering er den samme eller placeres under køjearrangement i stævnen, og vægten er min. 7 kg.

Det er tilladt at udtage salonbordet under kapsejlads.
Det tillades at hynderne i de to agterste stikkøjer deles over i to. 

2.6 Motorinstallation

Motorinstallation er påbudt. Motoren skal være installeret i henhold til tegning nr. 1.1.
Propellen skal være en to-bladet foldepropel. Mindste propeldiameter er 350mm.
Motoren incl. nødvendige reguleringsanordninger, skrueaksel, propeller og andet nødvendigt udstyr skal veje minimum 100kg.
Vejer komplet motorinstallation mindre skal korrigerende vægte indstøbes i skroget på motorfundamentet.

3. Rig

3.1 Mast

3.1.a

Masten skal stå på dækket i midtskibslinien ifølge tegning nr. 1.2.
Masten skal være af en metallegering med mindst 90% aluminium.
Hulkehl for storsejlets forlig skal være en integreret del af masten.

3.1.b

Profillængde mindst 140mm målt langskibs incl hulkehl.
Profilbredde mindst 90mm målt tværskibs.

3.1.c

Vægten af den rå masteprofil skal være mindst 4kg/m.
Det er ikke tilladt at have tilspidset masteprofil.
Vægt af mast med alle fittings, inclusive løbende rig, men excl. salingshorn og stående rig skal være mindst 65kg.

Mastens tyngdepunkt ifølge 3.1.c skal med alle fald løbende langs masten ikke være mindre end 6.15 meter fra mastefoden.

Der må bores huller i masten til beslag og rig.

3.1.d

Tydelige målemærker skal være påmalet i en mod masten kontrasterende farve. Tape kan alternativt anvendes, såfremt et tydeligt mærke er ridset eller kørnet på målesiden.

Målemærkerne skal være mindst 20mm brede. Målermærke 1 (nederst) placeres med overkant 900mm +5/-0mm over basis af mastefoden.

Målemærke 2 (øverts) med underkant max 12000mm over overkant af mærke 1. (P.mål).

Målemærke 3 (forstag) med underkant max 10880mm over basis af mastefod.

3.1.e

Salingshorn til topvant skal være faste. Vinklen er fri i vandret plan.
Holdepunkt for topvant skal være mindst 1000mm og højst 1050mm fra siden af masten.
Placering 5290 +/-10mm over basis af mastefod målt til midten af salingshorn ved mast.
Ubelastet skal masten være ret.

3.1.f

Der tillades et permanent buk med jævn krumning over mastens længde på max 80mm under påvirkning af sejl og rig.

3.1.g

Spil, klamper og andet masteudstyr er valgfrit, dog skal svanehals til bom være fastmonteret.

3.2 Bom

3.2.a

Bommen skal være af aluminium med permanent hulkehl for storsejlets underlig i hele bommens længde, bortset fra indføringsåbning ved mast.
Hulkehl på undersiden af bommen er tilladt.
Bomprofil skal være minimum 110mm i højden.
Bomprofil skal være minimum 70mm i bredden.
Vægt af bomprofil skal være minimum 2,25kr/m i hele bommens længde.

3.2.b

Målemærker af samme beskaffenhed som på mast skal forefindes. Mærkets forkant må max. være 3500mm fra mastens agterkant, målt med bommen midtskibs vinkelret på masten (E mål).

3.2.c

Permanent buk af profilen max. 20mm uden påvirkning fra sejl og rig.

3.3 Spilerstagen

Profil, materiale, vægt, og beslag er frie.
Spilerstagens længde måles med stagen holdt tværskibs i vandret stilling fastgjort i mastebeslaget. Der måles fra bådens centerlinie til yderste ende af beslag.
Spilerstagens længde må max. være 3600mm
En skinne eller lignende arrangement ti ljustering af spilerbommens højde over dæk er tilladt.
Spilerstagen må højst kunne placeres 2250mm over basis af mastefod.
Spilergalge er tilladt med enkelt spilerfald.

Faldblokkens fastgøringspunkt må max. være 140mm foran mastens forkant, og placeret max. 30mm over nederste kant af målemærke 3.

Spilerfaldets højde over dæk i borde, ISP-målet, må højst være 11060mm.

3.4 Stående rig

Stående rig omfatter 1 forstag, 1 hækstag, 2 topvanter, 2 undervanter og 2 løbende bagstag. 
Rig skal være rustfri wire eller rod. Materialevalg til bagstag og hækstag er frit, dog skal brudstyrker for hækstag være mindst 756KP (~Kilogram) og brudstyrke for bagstag være mindst 1340KP (~Kilogram)

3.4.a

Forstag på mindst 5mm i diameter skal fastgøres på masten således, at gennemskæringspunktet på mastensyderside og stagets centerlinie befinder sig 10870mm +0/-10mm over basis af mastefod.

Forstaget skal møde dækket 3600+/-10mm foran mastens forkant i følge tegning nr. 5.1 (J mål).

3.4.b

Hækstag skal være regulerbart og mindst 4mm wire fastgjort i mastetoppen.

3.4.c

Topvanter på mindst 5mm i diameter skal fastgøres på masten, således at genemskæringspunktet på mastens yderside og vantens centerlinie befinder sig 10790 +/-30mm over basis af mastefod.

Topvanter skal møde dækket 4905mm +/-40mm agten for stævn og max 25mm fra skrogets yderkant.

3.4.d

Undervanter på mindst 5mm i diameter skal fastgøres på masten, således at gennemskæringspunktet på mastens yderside og vantets centerlinie befinder sig 5220mm +/-20mm over basis af mastefod.

Undervanter skal møde dækket 4980mm +/-30mm agten for stævn og max. 25mm fra skrogets yderkant.

3.4.e

To løbende bagstag på mindst 3mm i diameter skal fastgøres på mastens yderside 10910mm +/-30mm over basis af mastefod.

(Fastgørelse af bagstag på skroget??)

3.4.f

Headfoil er tilladt. Tværsnit max. 25mm. Medførende LPmax 3220mm.
Hydrauliske justeringer er ikke tilladt.

3.4.g

Rulleforstag er tilladt, men må ikke under kapsejlads benyttes til rebning af forsejl.

 

3.5 Løbende rig

Alle fald og deres forlængelser skal løbe indvendig til max. 3000mm (3meter) over basis af mastefod. Der må kun være tre fald: til fok, storsejl og spiler.

Skødning af sejl er fri indenfor de begrænsninger, der er angivet i ISAFs kapsejladsregler.

Tovværksdimensioner og anbringelse af klamper og klemmer er fri ifølge 2.2.

4 Sejl

Intet sejl må anvendes til kapsejlads uden DS sejlknap isat.

Sejl indmålt inden 01.01.90 kan dog være stemplet med klassemålerens sejlstempel.

Anbringelse af tråde i sejlet med det formål at kunne iagttage vindstrømme over sejlets overflade er tilladt. Materiale, antal og placering er fri. Anbringelse af faconstriber med det formål at forbedre muligheden for at kunne iagttage sejlets dybde er tilladt. Placering er fri, men de må ikke have afstivende effekt. Max. stribebredde 30mm.

Forstærkninger ved barme, cunninghamøjer og rebeøjer er tilladt indenfor en radius R=forlig x 0,03 x 150mm fra centrum af barmøjer, cunninghamøjer og rebeøjer. Disse øjers centrum må max. være 80mm fra sejlets ene lig.

Forstærkninger skal kunne foldes. Sekundære forstærkninger bestående af max. 2 lag sejldug er tilladt på alle sejl, indenfor en radius af 3 x R fra centrum af barmøjer, cunninghamøjer og rebeøjer. Forstærkningsmaterialets vægt må ikke overstige sejlets dugvægt.

4.1 Materialer

Sejlene skal fremstilles i overensstemmelse med tegning nr. 5.1. Mylar, kevlar og andre aromatiske polyamider i sejl er ikke tilladt.

Hvor ikke andet er anført, skal sejlene måles i overensstemmelse med DS nationale måleregler.

Med undtagelse af tovværkslig, flyndere i fald og skødebarm, øjer og løjerter skal sejlene være syet af vævet dug.

4.2 Storsejl.

Storsejlet skal fremstilles af dug med minimum vægt 280g/m2.

Storsejlet må ikke strækker ud over de i punkt 3.1d og 3.2 nævnte målemærker.

Storsejlet skal være forsynet med rebekovs max. 1500mm over bom og kan have en yderligere rebekovs max 3000mm over målemærke 1.

Minireb og cunninghamhal er tilladt.
Agterliget må max være 12550mm.
Sejlpinde i et max antal af 4 er tilladt.
Sejlpindelængde er fri.
Sejlpindelommernes indvendige bredde må max være 50mm.
Sejlpindelommernes centerlinie skal inddele agerliget i 5 dele på 2510 +/-80mm.
Flynder må højst være 150mm incl forligstovværk fra mast til agterlig, målt vinkelret på masten (F mål).

Breddemålet på 1/2 højde af agterliget målt vinkelret på forliget må max være 2200mm (MGM) og 3/4 højde max 1250mm (MGU).

For og underligs -tovværk må ikke være mindre end 6mm i diameter.
Storsejlet skal fastgøres til masten med slæder som løber i forligshulkehlen.

Klassemærke skal forefindes på begge sider af storsejlet og skal placerers som foreskrevet i ISAFs kapsejladsregler.

Nationalitetsbogstaver og sejlnumre skal have følgende dimensioner, i.h.t. ISAFs kapsejladsregler:

Højde: 375mm.
Stregtykkelse: 50mm.
Bredde: 250mm undtaget tal 1 og bogstav I.
Afstand mellem tal og bogstaver 75mm.

Storsejl må forsynes med vindue på max 0,3m2, dog ikke tættere end 150mm på noget lig. Materialets vægt skal være identisk med dugens vægt.

4.3 Forsejl

Forsejl skal fremstilles af dacron med mindstevægten 280g/m2.

Skødebarm på fok regnes som skæringspunktet mellem agterlig og underlig eller deres forlængelser.

Max indvendig diameter på hals og topkovs 30mm.
Skødebarmsflynder max 380 x 110mm er tilladt.

Den forreste kant af fokkens forlig eller dennes forlængelse skal møde dækket max 30mm agten for stævnen.

Reb er ikke tilladt i forsejl.
Cunninghamhal er ikke tilladt i forsejl.
Max 3 sejlpinde er tilladt i fokke.

De to nederste sejlpinde må max. være 700mm. Længden på den øverste sejlpind er valgfri og den kan være gennemgående.

Bredden af sejlpinde lommer i fokken må max. være 75mm.

Sejlpinde skal placeres omtrent vinkelret på agterlig og centreres indenfoor 100mm af punkterne A, B og C i h.h.t. 4.3.1.

4.3.1 Fok 1.

Forlig max 11300mm, min 11200mm.
Agterlig max 10350mm, min 10250mm.
Underlig max 3550mm, min 3450mm.

Tre målepunkter A, B og C på agterlig placeret 2613mm, 5225mm og 7838mm fra skødbarmen som defineret i 4.3.

Fokkens totalbredde fra disse punkter vinkelret på forlig inklusive tovværkslig må være:

A: max 2650mm, min 2430mm.
B: max 1825mm, min 1620mm.
C: max 950mm, min 810mm.
LP: max 3270mm.

Fok i må forsynes med vindue svarende til max 0,3m2, dog ikke tættere end 150m på noget lig. Materialevægten skal svare til dugvægten.

4.3.2 Fok 2 (stormfok)

Forlig max 8000mm +0/-100mm.
Agterlig max 7250mm +0/-100mm.
Underlig max 3500mm +0/-100mm.
Fok 2 må ikke forsynes med vindue.

4.4 Spilere

Nationalbogstaver og sejlnumre skal altid føres på spilere. Størrelse på tal og bogstaver som på storsejl. Sejlnummer placeres på midten, på begge sider, i omtrent halv højde.

4.4.1

Spilere skal være fremstillet af dug med min vægt: Spiler I 40g/m2, spiler II 45g/m2.

Farven er valgfri, dog skal spiler 1 og spiler 2 være af forskellig farve.

Sejlpinde er ikke tilladt.

Spilere skal være symmetriske om deres vertikale midterlinie og må ikke have anordninger til ændring af formen.

4.4.2 Spilermål
  Spiler 1 Spiler 2
sidelig (SL) 10960mm +0/-200mm 10900mm +0/-200mm
1/2 undelig (1/2 SF) 3240mm +0/-100mm 2550mm +0/-100mm
1/2 SMW 4050mm +0/-100mm 3000mm +0/-100mm
Højde max 12550mm max 11710mm

1/2 underlig måles med spileren foldet skødnarm til skødbarm.

Højde er total afstand mellem faldbarm og midt af underlig, målt med spileren udfoldet og med et tilstrækkeligt træk til at fjerne folder over midterlinien.

4.5 Sejlbegrænsninger

Ved kapsejlads må der kun medtages nedenstående sejl, ligesom kun disse sejl må gives til måling. Der må kun anvendes de målte sejl med mindre udtrykkelig godkendelse er givet af kapsejladskomiteen.

 • 1 storsejl
 • 1 fok I
 • 1 fok II
 • 1 spiler I
 • 1 spiler II

5. Sikkerhedsudstyr

5.1 Foruden den faste udrustning skal mindst følgende befinde sig ombord under enhver kapsejlads:

 • 1 anker min vægt 10kg.
 • 1 ankerline min diameter 12mm, min længde 30m.
 • 1 DVN godkendt redningsvest eller svømmevest per person.
 • 1 startbatteri.
 • 1 lænsepumpe, fastmonteret i cockpit.
 • 1 ildslukker, min 2kg.
 • 1 nødhjælpskasse.
 • 1 tågehorn.
 • 1 radarreflektor.
 • 1 kompas.
 • Søgelænder med pulpit og pushpit, som anført på tegning nr. 1.2.
 • Navigationslys i henhold til internationale regler.
 • Værktøj til frigørelse af riggen.

Elektroniske navigationsinstrumenter er tilladt.

6 Diverse bestemmelser

6.1 Klassebevis

Klassebevis administreres og udstedes af Dansk Sejlunion.

Ejeren er overfor Club 101 Denmark og Dansk Sejlunion ansvarlig for at sikre, at ens konstruktion og udrustning af både ikke omgåes. Ingen ejer må gøre forsøg på at fravige disse principper.

Ingen båd er berettiget til at kapsejle som eentypeklasse Aphrodite 101 båd, med mindre ejeren er i besiddelse af gyldigt klassebevis med sejlklubbens stempel og underskrift samt medlemskab af Club 101 Denmark.

Måling af båden foretages af Club 101 Denmarks måler.

Sejlnumre skal uddeles af Club 101 Denmark og være fortløbende. Alternative sejlnumre kan benyttes, såfremt nationale regler forhindrer brug af officielle numre.

Skrogets registreringsnummer skal vises på den officielle plakette, der skal være permanent påsat cockpittets agterskot. Plaketter leveres og monteres af værft.

Skrogets registreringsnummer er også bådens sejlnummer.

Club 101 Denmarks bestyrelse har ret til at kontrollere, at de af klubben vedtagne bestemmelser for bådtypen overholdes.

Hvis der er mistanke om, at der på nogen måde er gjort forsøg på at omgå disse bestemmelser, skal dette rapporteres til Club 101 Denmarks bestyrelse, som derefter kan inddrage bådens klassebevis eller i forbindelse med nymåling nægte at godkende båden, indtil sagen er afklaret. Sådanne forhold skal snarest indberettes til Dansk Sejlunion.

Dansk Sejlunion kan til enhver tid gennemføre kontrolmåling og om påkrævet inddrage klassebevis eller nægte at godkende båden.

6.2 Fortolkning

Spørgsmål om reglernes fortolkning skal henvises til Club 101 Denmarks bestyrelse, der senest 14 dage efter en fortolkning er sket, skal meddele klubbens medlemmer og Dansk Sejlunion resultatet af denne. Spørgsmål om fortolkning kan ankes til Dansk Sejlunion, ligesom Dansk Sejlunion kan gøre indsigelser overfor fortolkninger gjort af Club 101 Denmark.

6.3 Bemanding

a) Ved klassemesterskaber (DM) skal besætningens antal være 3 eller 4 personer. Inden første sejlads, eller et andet tidspunkt nævnt i sejladsbestemmelserne, skal der afleveres en komplet bemandingsliste indeholdende navn og sejlklub (ved DM: skal være godkendt af DS) på hvert enkelt besætningsmedlem. Besætningen kan herefter ikke udskiftes i dette mesterskab, uden at stævneledelsen samtidig er ansøgt skriftligt og begrundet med navn og klub på nyt besætningsmedlem, og hvem der skal udskiftes. Godkendelse skal foreligge inden første sejlads. Eneste undtagelse er dokumenteret sygdom, her skal ansøges og godkendes før udskiftning. Mandskabslister skal være frit tilgængelige under hele stævnet. Ved klassemesterskaber (DM) må den totale vægt af besætningen 
ikke overstige 400 kg. (inkl. min. beklædning).

b) Ved øvrige kapsejladser er besætningens antal og vægt fri, dog 
minimum 2 personer.

6.4 Placering af besætning og udrustning

Trapezer, hængestropper, håndtag og lignende til afbalancering af båden er ikke tilladt.

ISAFs kapsejladsregler er gældende for placering af mandskab i forhold til søgelænder.

Enhver form for tung udrustning (akkumulator, anker og lignende) skal omhyggeligt være fastgjort eller surret således, at det ikke kan rive sig løs uanset bådens krængningsvinkel.

6.5 Deplacement

Deplacement for den komplet færdige båd uden sejl og udrustning er minimum 3135kg.

Den tørre vægt af en komplet båd til kapsejlads med storsejl, 2 fokke, 2 spilere, excl. besætning skal være sådan, at det maximale fribord målt ved stævn og hæk er som angivet i målediagram; bov 970mm, hæk 100mm. Den tørre vægt opnåes med et tillæg på 85kg til minimum deplacement. Tillæg svarer til sejl og udrustning i h.t. DS handicap.

6.6 Ballast

Såfremt det er nødvendigt at forsyne et fartøj med ballast for at overholde klassens minimum deplacement, skal denne ballast, som skal være af bly, deles i 3 lige store dele.

De 2 dele indstøbes på undersiden af sidedækket ved røstjernene i hver side. Denne ballast må max have en tykkelse på 100mm målt vinkelret på undersiden af sidedæk.

Den 3. del af ballasten fastgøres indenbords i bunden umiddelbart agten for masten.

6.7 Yderligere ballast

Anden indenbords ballast end den under 6.6 beskrevne er ikke tilladt.

6.8 Justering af vanter og forstag

Justering af vanter og forstagets længde må kun foretages ved hjælp af vantskruer eller toggles over dæk.

6.9 dispensation

Club 101 Denmark kan for enkelte både søge dispensation hos Dansk Sejlunion, som kan dispensere for afvigelser fra disse klassebestemmelser, hvis det er Club 101 Denmark bestyrelsens sikre overbevisning, at afvigelserne ikke er foretaget for bevidst at forbedre bådens sejlegenskaber.

7 Tegningsliste

1.1 Linietegning
1.2 Dæksplan
2.1 Aptering
2.2 Aptering
3 Fri
4.1 Ror
4.2 Ror
5.1 Sejl og rig
5.2 Sejl og rig
6 Fri
7.1 Laminatspecifikation A-D, 1-12
7.2 Laminatspecifikation skot

 

Disse regler erstatter tidligere regler af 1977. Ændringer er vedtaget på G.F. 1990, 2000, 2001 2004 & 2011 og godkendt af Dansk Sejlunion

<